Zapytanie ofertowe nr 1/05/2019

 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pod nazwą: Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji mas mineralno-asfaltowych poprzez wdrożenie wyników prac B+R w WOD-BUD Sp. z o.o. w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie Innowacji dla MŚP, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę finansową – pożyczka leasingowa.

Załączniki do pobrania:
zapytanie ofertowe PDF
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – PDFWord
Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta o braku powiązań – PDFWord
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia – PDFWord
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia – PDFWord
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. spełnienia warunków – PDFWord
Załącznik nr 6 – Umowa warunkowa – PDFWord
Załącznik nr 7 – Wzór promesy leasingowej – PDFWord
Wyjaśnienie do zapytania: PDF

 

Podpisanie umowy z Gminą Chodel

W dniu 13-05-2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Chodel a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: Odbudowa drogi gminnej Nr 108275L w m. Borów Kolonia oraz drogi gminnej Nr 108154L w m. Siewalka i Książ, uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.

zad. 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 108275L od km 0+000 do km 0+975 w miejscowości Borów Kolonia, uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.

zad. 2 Odbudowa drogi gminnej 108154L od km 4+095 do km 5+093 w m. Siewalka i Książ, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.

Podpisanie umowy z Gminą Głusk

W dniu 07-05-2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Głusk a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów i Głuszczyzna gmina Głusk – zadanie III” w ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.