Referencje

Inwestor: Związek Międzygminny “Strefa Usług Komunalnych”
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84
Budowa składowiska odpadów w Kraśniku.

Inwestor: Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski, ul. Jana Zamoyskiego 59
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w m. Borownica wraz z systemem ich selektywnej zbiórki z terenu gmin Janów Lubelski i Modliborzyce. Inwestycja realizowana była w ramach Konsorcjum Budowlanego “EKO”, współfinansowana ze środków PHARE.

Inwestor: Związek Międzygminny “Strefa Usług Komunalnych”
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84
Rekultywacja składowiska odpadów “Wilcze Doły” w Kraśniku.

Inwestor: “WOD-BUD Sp. z o.o.”
23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/1
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku.

Inwestor: Urząd Gminy w Szastarce
Szastarka 121, 23-225 Szastarka
Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Polichna IV, gmina Szastarka.

Inwestor: Gmina Zakrzew
23-155 Zakrzew
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z pompownią sieciową dla miejscowości Annów, Dębina, Boża Wola i Majdan Starowiejski, Gm. Zakrzew.

Inwestor: Gmina Biłgoraj
ul. Kościuszki 88,
23-400 Biłgoraj
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sól i Kolonia Sól.

Inwestor: Gmina Zaleszany
37-415 Zaleszany, woj. Podkarpackie
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków.

Inwestor: Gmina Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
Wykonanie sieci wodociągowych wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Sewerynówka, Skoków-Podlas oraz Leonin.

Inwestor: Urząd Gminy w Gorzycach
39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie
Sieć wodociągowa, przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych w miejscowości: Furmany, Motycze Poduchowne, Orliska, Sokolniki, Wrzawy, Zalesie Gorzyckie o łącznej długości 99.700 mb.

Inwestor: Urząd Gminy w Modliborzycach
23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie
Gminna oczyszczalnia ścieków typu mechaniczno-biologicznego o przepustowości 200 m3/dobę w m. Modliborzyce. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Inwestor: Urząd Gminy Zaleszany
37-415 Zaleszany, woj. podkarpackie
Budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kępiu Zaleszańskim o przepustowości 810 m3 / dobę. Zadanie współfinansowane ze środków Banku Światowego.

Inwestor: Inwestor: Urząd Gminy Zaleszany
37-415 Zaleszany, woj. podkarpackie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami i rurociągami tłocznymi w miejscowości Zbydniów o łącznej długości 30.619 mb. Roboty budowlane wpółfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.

Inwestor: Urząd Gminy Gorzyce
39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie
Tworzenie podstaw działalności gospodarczej w Gorzycach – budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach. Realizacja sieci z pompowniami przydomowymi oraz sieci z pompowniami pośrednimi.

Inwestor: Gmina Miasto Kraśnik
23-200 Kraśnik, woj. lubelskie
Budowa Zbiornika Retencyjnego na Wyżnicy w miejscowości Suchynia gm. Kraśnik i miejscowości Kolonia Wyżnianka gm. Dzierzkowice. Inwestycja realizowana w ramach Konsorcjum PUWB “WOD-BUD” Sp. z o.o. i PBU “EKOMEL” Sp. z o.o.

Inwestor: Gmina Opole Lubelskie
24-300 Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i sieci wodociągowej z przyłączami osiedla Zajezierze w Opolu Lubelskim.

Inwestor: Gmina Kraśnik
23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 1
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróża i Stróża Kolonia, Gmina Kraśnik – etap I.

Inwestor: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3
Rozbudowa wodociągu grupowego Łagów do m. Sędek i Czyżów wraz z przyłączami oraz włączenie do systemu dodatkowego ujęcia wody w Płuckach – etap II.

Inwestor: Gmina Biłgoraj
ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj
Budowa/Rozbudowa/Remont obiektów gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Biłgoraj – Etap II Biłgoraj

Inwestor: Miasto i Gmina Kunów
ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów
Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe.

Projekt

opis

Inwestor: Miasto Kraśnik
ul. Lubelska 84, Kraśnik
Przebudowa ulicy Olejnej wraz z przebudową wodociągu.

Inwestor: Powiat Opolski
ul. Lubelska 4, Opole Lubelskie
Budowa drogi powiatowej na odcinku ul. Przemysłowa – ul. Fabryczna w Opolu Lubelskim.

Inwestor: Gmina Miejska Kraśnik
ul. Lubelska 84, Kraśnik
Budowa chodnika na ulicy Wojska Polskiego.

Inwestor: Gmina Miejska Kraśnik
ul. Lubelska 84, Kraśnik
Budowa ul. Kard.S.Wyszyńskiego w Kraśniku.

Inwestor: Gmina Miejska Kraśnik
ul. Lubelska 84, Kraśnik
Budowa ulicy granicznej w Kraśniku – etap I.

Inwestor: Gmina Miejska Kraśnik
ul. Lubelska 84, Kraśnik
Budowa chodnika i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej, przy ul. Kochanowskiego w Kraśniku.

Inwestor: Gmina Urzędów
ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów
Remont chodnika po obu stronach ul. Kościuszki w Urzędowie.

Inwestor: Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
Modernizacja ul. Pogodnej w Kraśniku.

Inwestor: Urząd Gminy Urzędów
ul. Rynek 62, 23-250 Urzędów
Utwardzanie placu kostką brukową za budynkiem GOK w Urzędowie.

Inwestor: Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
Przebudowa istniejącego chodnika na ciąg pieszo – rowerowy przy ulicy Urzędowskiej w Kraśniku – etap II. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – 18.058,50 m2.

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku
ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik
Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej przy drogach powiatowych w miejscowości Dąbrowa Olbięcka, Blinów, Wólka Gościeradów oraz na ul. Podleskiej w Kraśniku, z podziałem na cztery zadania.

Inwestor: Urząd Gminy w Modliborzycach
23-310 Modliborzyce, woj. Lubelskie
Przebudowa układu ulic w Modliborzycach.

Inwestor: Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
Budowa drogi gminnej – ulicy Granicznej w Kraśniku – II etap + Budowa zjazdów na ul. Granicznej w Kraśniku

Inwestor: Gmina Łaziska
Łaziska 76, 24-335
Remont budynku biblioteki oraz odbudowa parkingu i chodnika prowadzącego do gminnej biblioteki i domu kultury w Łaziskach wraz z wyposażeniem biblioteki w meble oraz wykonanie odbudowy drogi dojazdowej.

Inwestor: Gmina Miejska Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
Budowa altanek śmietnikowych.

Inwestor: Urząd Gminy w Modliborzycach
23-310 Modliborzyce, woj. Lubelskie
Remont Szkoły Podstawowej w Modliborzycach.

Inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku
ul. Koszarowa 10a, 23-200 Kraśnik
Remont pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Koszarowej 10a oraz remont elewacji i elementów zewnętrznych budynku Filii nr 2 przy ul. Piaskowej 20 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku.

Inwestor: Urząd Gminy Potok Wielki
23-213 Potok Wielki
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Potoku Stanach wraz z drogą dojazdową.

Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie
ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów
Budowa świetlicy wiejskiej w Moniakach GOK Urzędów