Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

WOD-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wdrożenie do produkcji nowego typu mieszanki mineralno-asfaltowej z dodatkiem produktu odpadowego w postaci granulatu papy – mieszanki KABIT-55” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, w ramach działania 3.7 współfinansowanego ze środków europejskich.

 

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz skali prowadzenia działalności firmy WOD-BUD Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników własnych prac B+R w postaci innowacyjnego produktu – nowego typu mieszanki mineralno-asfaltowej KABIT-55.

 

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu firma wdroży do swojej oferty innowację procesową – technologię produkcji nowego typu mieszanki  mineralno-bitumicznej KABIT-55 oraz produktową – nowy typ mieszanki mineralno-bitumicznej KABIT-55 co przełoży się na wzrost konkurencyjności firmy.

 

Wartość projektu: 6 155 750,02 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 5 000 203,68 PLN

Wkład Funduszy Europejskich2 999 622,18 PLN