Zapytanie ofertowe nr 1/05/2019

31.05.2019

 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pod nazwą: Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji mas mineralno-asfaltowych poprzez wdrożenie wyników prac B+R w WOD-BUD Sp. z o.o. w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie Innowacji dla MŚP, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę finansową – pożyczka leasingowa.

Załączniki do pobrania:
zapytanie ofertowe PDF
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – PDFWord
Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta o braku powiązań – PDFWord
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia – PDFWord
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia – PDFWord
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. spełnienia warunków – PDFWord
Załącznik nr 6 – Umowa warunkowa – PDFWord
Załącznik nr 7 – Wzór promesy leasingowej – PDFWord
Wyjaśnienie do zapytania: PDF

 

wróć do aktualności