RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Wod-Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 12/1, NIP 7150200454, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Wod-Bud sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 12/1, NIP nr 7150200454, wpisana do KRS pod numerem 0000035967, tel. +48 81 825 26 05, e-mail: sekretariat@wod-bud.com.pl .

2. W firmie został powołany Inspektor Ochrony Danych – Paulina Sławicka , e-mail p.slawicka@pcat.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
wsparcia obsługi
szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji).

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

 

Załączniki:
Regulamin monitoringu wizyjnego Wod-Bud
Procedura realizacji praw osób fizycznych Wod-Bud