Umowa z Zarządem Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim

W dniu 15-11-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Janowskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice w lokalizacji od km 8+279 do km 15+896. Inwestycja obejmuje przebudowę 7,617 km odcinek drogi powiatowej nr 2304L od msc. Stawce do msc. Batorz. W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane: wzmocniona podbudowa, wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, zostaną odtworzone rowy odwodnieniowe, przebudowane przepusty drogowe, zjazdy, chodniki, pobocza, wyremontowane dwa obiekty mostowe, wykonane nowe oznakowanie pionowe, poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zamówienie jest finansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.