Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez modernizację oświetlenia w budynku administracyjno-biurowym oraz zakup lekkich obudów wykopów typu boks, miernika wielogazowego oraz sygnalizatorów napięcia do sprzętu budowlanego.

WOD-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez modernizację oświetlenia w budynku administracyjno-biurowym oraz zakup lekkich obudów wykopów typu boks, miernika wielogazowego oraz sygnalizatorów napięcia do sprzętu budowlanego.

Projekt dofinansowany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Wartość dofinansowania: 87 752,92 PLN
Całkowita wartość: 110 651,65 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy pod kątem BHP na wszystkich stanowiskach pracy objętych projektem poprzez wprowadzenie działań i zakup środków materialnych. W budynku administracyjno-biurowym zostanie wykonana modernizacja instalacji oświetleniowej, tak aby na każdym stanowisku pracy było zapewnione oświetlenie zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2021. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników robót sanitarnych zostaną zakupione lekkie obudowy wykopów typu BOKS, zapewniające zabezpieczenie wykopów ziemnych. Celem zakupu miernika wielogazowego jest spełnieniem wymagań w kwestii sprawdzania składu atmosfer w urządzeniach sanitarnych, poprzez dopuszczeniem do pracy w ich wnętrzu. Wyposażenie sprzętu budowlanego pracującego pod lub w pobliżu sieci napowietrznych w sygnalizator napięcia, informującego o pojawieniu się napięcia na obudowie maszyny.

Nie samą pracą człowiek żyje

W pierwszy weekend lutego odbyło się spotkanie integracyjne w Domu Weselnym Ludmiła w Kraśniku.

Spotkania integracyjne na żywo sprzyjają zacieśnianiu więzi między pracownikami. Wspólne świętowanie zbliża i buduje przyjacielskie relacje oraz rozbudza motywację do działania.